Upadłość konsumencka w świetle przepisu 491 ustawy

upadłość Wałbrzych

Ustawa z dnia 28 lutego 2003 roku o prawie upadłościowym zawiera w swojej treści przepis 491, traktujący szczegółowo o upadłości konsumenckiej osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Artykuł ten przybliża nie tylko temat upadłości konsumenckiej, ale też dostarcza wszelkich informacji odnośnie tego kto może ogłosić upadłość, jakie wymagania powinien spełnić, i w jaki sposób przebiegają kolejne etapy postępowania upadłościowego. Dzięki przepisowi 491 można więc dokładnie ustalić kto i w jaki sposób ma prawo do ogłoszenia własnej upadłości i w jaki sposób potoczy się jego dalsze funkcjonowanie finansowe w momencie pozytywnego rozpatrzenia wniosku przez sąd.

Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej

Pierwszym etapem starania się o ogłoszenie upadłości konsumenckiej jest oczywiście wypełnienie odpowiedniego wniosku. Zgodnie z art. 4912 ustawy, wniosek ten ma postać formularza i może być złożony przez dłużnika posiadającego nawet jednego wierzyciela. We wniosku powinny znaleźć się informacje takie jak dane osobowe dłużnika, informacje na temat jego majątku, dokładne uzasadnienie okoliczności powstania niewypłacalności, lista wszystkich wierzycieli i wierzytelności, szacowana wycena samego majątku czy ewentualna liczba zabezpieczeń nałożonych na majątek dłużnika.

Kwestie te są uregulowane we wspomnianym już art. 4912 i podlegają precyzyjnemu sprawdzeniu pod kątem zgodności z prawdą przez sąd w momencie rozpatrywania wniosku o upadłość. Artykuł 4914 mówi o sytuacjach, w których wniosek o upadłość może zostać oddalony. Wśród zapisów w przepisie 491 ustawy można wyczytać, że do odrzucenia wniosku dojdzie w momencie stwierdzenia przez sąd niewypłacalności z powodu działalności umyślnej lub rażącego niedbalstwa dłużnika, a także w momencie gdy w przeciągu poprzedzających złożenie wniosku 10 lat toczyło się już w jego sprawie postępowanie upadłościowe i zostało ono umorzone.

Oddłużanie osób fizycznych w Jeleniej Górze i Wałbrzychu. Sprawdź! – www.adwokatbochynski.pl

Przebieg postępowania o upadłość konsumencką

Przepis 491 ustawy o prawie upadłościowym precyzuje przebieg postępowania upadłościowego, w tym warunki w jakich postępowanie może zostać umorzone. Sąd ma prawo przerwać postępowanie upadłościowe w momencie, gdy upadły nie współpracuje z syndykiem, w tym nie wskazał lub nie wydał całego mienia oraz niezbędnej dokumentacji istotnej dla procesu upadłościowego. Sąd może umorzyć też postępowanie w momencie, gdy dłużnik nie wywiązuje się z nałożonych na niego obowiązków, w tym spłaty zadłużenia zgodnie z opracowanym planem spłaty.

Istotnym elementem postępowania upadłościowego jest między innymi ustalenie składników masy upadłości, czyli elementów majątku poddawanych licytacji w celu spłacenia zadłużenia. Ważnym składnikiem postępowania wymienionym w przepisie 491 jest też plan spłaty ustalający harmonogram regulowania wierzytelności pozostałych po zbyciu majątku dłużnika. Plan taki nie jest ustalany w momencie, gdy dłużnik nie dysponuje żadnym mieniem i nie jest w stanie podjąć się spłaty zadłużenia na własną rękę. W momentach takich prawo zakłada możliwość umorzenia dalszego zadłużenia.

Artykuł 49121 ust.2 wyszczególnia zobowiązania, które nie podlegają umorzeniu. Wśród nich warto wymienić przede wszystkim zobowiązania alimentacyjne, wnikające z rent z tytułu odszkodowania za wywołane choroby, kalectwo, śmierć czy niezdolność do pracy, a także zobowiązania do zapłaty kar grzywny orzeczonych przez sąd przed ogłoszeniem upadłości konsumenckiej.

Przepis 491 jest ustawy o prawie upadłościowym jest podstawą wszelkich informacji dotyczących postępowania upadłości konsumenckiej i stanowi wyznacznik działań podejmowanych przez sąd w celu orzeczenia o upadłości bądź umorzenia postępowania. Z tego też powodu wiele osób fizycznych starających się o upadłość korzysta dziś z pomocy doświadczonych adwokatów, którzy znając i rozumiejąc zapisy ustawy mogą wspomóc prawidłowe przygotowanie wniosku i niezbędnych dokumentów.